O projektu a výzkumném nástroji

Aplikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury ČR Proměny pracovního života, který společně v letech 2014 - 2015 řešily Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt však navazoval na mnohaletou předchozí spolupráci, během níž byl mimo jiné vyvíjen standardizovaný nástroj pro dlouhodobé monitorování kvality pracovního života v České republice.

Dotazník s názvem Indikátor subjektivní kvality pracovního života (Subjective quality of working life index – SQWLi) byl metodologicky vyvíjen od roku 2004. Věcně se jedná o sadu aspektů pracovního života utříděných do šesti klíčových domén. U každého aspektu respondenti v rámci reprezentativního výzkumu odpovídají, jak jsou pro ně osobně důležité a následně, jak jsou s nimi spokojeni ve svém současném zaměstnání. Díky validizované struktuře aspektů se následně z odpovědí respondentů vypočítávají souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro šest obecnějších domén pracovního života a také celkové souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro všechny aspekty dohromady. Výsledky je však možné agregovat a zobrazovat mnoha dalšími způsoby a získávat tak řadu detailních informací o kvalitě pracovního života českých pracujících a také jednotlivých skupin. Po opakování průzkumů v dalších letech bude možné sledovat vývoj ve všech oblastech, což je také hlavním smyslem tohoto nástroje.

Základní tematická struktura nástroje SQWLi

Sledované aspekty pracovního života (důležitost a spokojenost) Domény
Výše výdělku, platu
Spravedlivé odměňování
Nefinanční výhody
Odměňování
Vztahy s kolegy
Chování nadřízených k podřízeným
Mezilidské vztahy
Vztahy
Časová náročnost
Rozložení pracovní doby
Dostatek času na rodinu, na sebe
Čas
Zajímavost práce
Další vzdělávání a osobní rozvoj
Samostatnost práce
Seberealizace
Charakter pracovního poměru
Jistota pracovního místa
Rozvíjení se pro další uplatnění
Jistota
Bezpečnost práce a ochrany zdraví
Technické vybavení v zaměstnání
Čistota, pořádek a hygiena
Podmínky

Tato aplikace poskytuje přístup k některým výsledkům použití nástroje ve výzkumu v roce 2014, další možnosti jsou prezentovány v níže uvedených publikacích. Výzkumný nástroj byl vyvíjen v součinnosti a za podpory odborníků ze zahraničí, kteří pracují na podobných projektech, a průběžně byl také v zahraničí prezentován. Detailní popis nástroje včetně teoretického pozadí, parametrů dotazníkového šetření a postupu výpočtu souhrnných údajů obsahuje Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice, která byla v roce 2015 certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Seznam publikací

Seznam prezentací

Aplikované postupy a dosažené výsledky byly průběžně prezentovány na mezinárodním odborném fóru, kde byly získávány také důležité poznatky a inspirace pro další úpravy nástroje.

Seznam stáží

V letech 2014 a 2015 proběhly tři studijní stáže na pracovištích v Berlíně, ve Vídni a v Linzi, během nichž byly detailně konzultovány teoretické, metodologické i technické aspekty dlouhodobého měření.

Seznam projektů

Vývoj nástroje probíhal prostřednictvím několika navazujících metodologicko-empirických šetření od roku 2005. Konkrétně se jedná o tyto výzkumné projekty: